BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 20/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
20
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
Ngày
/
Tháng
00 10   1                 1       1       1             1     1 1                     1                       1         1   00
01 12 1     1                             1 2           1       1     1     2       1                                 1     01
02 8     1                     1 1     1       1                                 1           1       1                     02
03 6                                           1             1                     1 1     1                             1 03
04 6                                       1                             1                     1       1       1   1       04
05 6                   1                                   1       1                               1         1     1       05
06 11     1         1               1     1     1   1             1             1                 1 1           1           06
07 13               1       1         2 1         1                   1             1   1   1           1   1         1     07
08 12             1     1 2               1               1 1           1   1                             1         1   1   08
09 11     1                       1 1 1                 1       1   2                         1           1             1   09
10 14                         1   2                           1 1   2   1     1   1               1     2           1       10
11 7         1                                   2     1 1                       1             1                           11
12 10 1                           1 1           1                       1 1             1               1   2               12
13 9     2                                     1   1                   1   1         1               2                     13
14 14     1 1   1     1                             1 1                     1                             1     1 1 1 1 1 1 14
15 15     1 1         1 2   1         1   1 1                               1     1 1         1   1 1                       15
16 12   1 1     1         1                                               1   1             1           1 2 1   1           16
17 7           1                 1                             1 1           1 1       1                                   17
18 10 1 1           1           1                         1                           1       1       2                   1 18
19 11                                 1     1       1           1       2       2     1       1                         1   19
20 7   1     1           1           1             1                               1             1                         20
21 4 1                                 1     1                                                               1             21
22 9   1                                     1 1             2           1       1 1                             1         22
23 8           1           1     1       1   1               1                           1             1                   23
24 16       1   1           1         2 2         2         1         1             1     1       1                 1 1     24
25 12     1           1 1                           1   1 1           1   1         1                         1     1     1 25
26 12     1         1             1 1                       1     1               1       1       1       1 1   1           26
27 14         1                           1   1     1           1   1 1     1             1     2           1 1           1 27
28 10                                       1 2   1   1         1               1           1       1     1                 28
29 6                     1   1                                                                   1         1     1     1   29
30 9             1 1                 2             1                                 1       1                   1       1 30
31 8         1                             1       1       1         1     1           1   1                               31
32 16               1             2       2           1     1         1               1   1       1       1   2   1 1       32
33 9             1             1             1         1               1   1     1                               1       1 33
34 14       1         1       1         1     1                 1                   1   1 1   1             1         2   1 34
35 10       1           1             1   1       1                       1                 1       1     1 1               35
36 19 1   1     1     1     1           1       1                 1 1 2     1   1   1 1     1 1         1       1           36
37 12 1       1           1               1 1       1     1             1           1   1 1     1                           37
38 15                                         1 2       1 1         3   1       1     1           1       1         2       38
39 11           2                                 1     1 1   1 1     1           1             2                           39
40 11 1     1         1     1                     1   1                 1             1                       2   1         40
41 7         1                 1 1   1     1                     1                 1                                       41
42 9     1       1               1     1                     1       1   1             1                           1       42
43 8       1         1 2                               1                                 1   1     1                       43
44 8         1                                   1   1           1 1           1         1                               1 44
45 11             1         1       1                 1                 1       1     1     1   1     1   1                 45
46 13 1       1           3   2       1         2                 1                         1       1                       46
47 10       1                   1   1                               1     1               1             1       1   1     1 47
48 12           1   1         2       1 1                     1                 1           1   1     1                 1   48
49 12           1 2           1   2                             1     1   1               2                             1   49
50 14 2 1             1   1               1       1                           1             1       1 1         1       1 1 50
51 5 1                     1             1                                         1                                 1     51
52 8                       1                                                 1             1 1     1             1 1 1     52
53 9               1   1                       1       1 1         1         1 1                                     1     53
54 9                               2                                     1   1     1         1   1   2                     54
55 7                         1                       1     1                                   1         1 1           1   55
56 12       1   1   1         2                     1             1         1     1   1                         1       1   56
57 15               1     1                             2   2           2     2               1     1           1 1   1     57
58 14         2         1   1       1       1     1 1     1       1               1                 1         1   1         58
59 11           1 1     1               1               1     1             1         1       1         1     1             59
60 9         1 1                             1                     1     1   1                         1         1       1 60
61 11 1               1             1       1         1   1                               1   1     1           1     1     61
62 11                         1       1 1     1         2                         1       1               1 1 1             62
63 11                 1 1                     1 1 1           1   1       1     1                   1   1                   63
64 13                 1 1       1             1               1 1             1           1                   1   3       1 64
65 7     1     1                                         1           1                     1     1       1                 65
66 12 1             1   1                     1               2 1 1     1               1               1   1               66
67 9   1           1 1     1   1       2                         1           1                                             67
68 11   1                                   1 1     1     1                   1     1 1   2                 1               68
69 2                                                                       1           1                                   69
70 10     1         1 1   1     1               1                     1         1                                   1 1     70
71 13           1                     1   1                       1 1     1   1         2               1             1 1 1 71
72 9       1 1             1 1 1               1           2           1                                                   72
73 11   1         1     1           1           1                 1                   1   1       1           1 1           73
74 10 1   1               1                           1   1 1                                   1       1       1 1         74
75 7         1             1 1         1       1                                           1         1                     75
76 11     1                     2     1   1                 1 1 1 1         1                     1                         76
77 13 1   1               1 1 1     1     1           1         1 1                     1   1                         1     77
78 11   1               1       2                                 1 1                   1           2     1     1           78
79 11   1         1     1                                   1 1       1   1 1                   1     1               1     79
80 9         1   1       1                 1                       1 1           1                         2               80
81 6                 1           1 1                                                                 1   1           1     81
82 10 1                                                                 1 1 1     1               1             1 1 1   1   82
83 10                                               1 1     1                   2             1   1   1           1     1   83
84 6   1         1 1                                                         1                           1         1       84
85 15         1   2 2           1                           1         2               1 1           1 1           1 1       85
86 13         1       1     1       1                     2               1         1         2 1     2                     86
87 4             1                                                         1     1         1                               87
88 14       1     1       1           1           1   1 1                     1   1               2         2           1   88
89 14   1   1           1   1 1     1   1     2                 1               1   1   1           1                       89
90 11       1   1 1         1       1       1             1                       1         1 1                         1   90
91 21       1 1 1               1 1 1         1   2   1     1 1 2         2       1     1                   1       1     1 91
92 10   1     1 1                 1                 1 1   1                                     1 1                       1 92
93 11                 1         2           1                 1               1     1   1   1           1     1             93
94 9 1 1   1                           1                                   1   1                   1         1         1   94
95 13                     1   2           1 2         1                               1 1       1     1 1       1           95
96 13   1             1         1           1     1       1             1                       2         1   1       1   1 96
97 13   1                           1     1         1 1     1       1   1       1               1             1 1         1 97
98 16   1 1 2       1       1           1         1 1 1 2                     1   1                     1             1     98
99 12 1           1 1 1                 1       1   1 1           1                   1                         1       1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
20
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
Ngày
/
Tháng